Ημερολόγιο

Απρίλιος.2020
4
Σαββάτο
08:00
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 7

Εβδομάδα 569

Μήνας 444

Σύνολο 319380

Το περιοδικό μας...

Προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για την ιδιωτικη εργασία των αστυνομικών

Κύριε Αρχηγέ,
Με αφορμή τη συγκρότηση από το Αρχηγείο, επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο εργασιών της την επανεξέταση των όρων ,προϋποθέσεων και των διατάξεων υπό τις οποίες το αστυνομικό προσωπικό θα δύναται να έχει απασχόληση ή εργασία εκτός του Σώματος και δεδομένου ότι δεν ζητήθηκε η συμμετοχή μας στην εν λόγω επιτροπή, σας καταθέτουμε ένα πλαίσιο απόψεων σχετικά με το θέμα και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Π.Δ 538/1989 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του αρ.19 παρ 1 του πδ 31/2001 απαγορεύεται στους αστυνομικούς η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης . Κατ΄ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού ,ο αστυνομικός μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφ’ όσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του, δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους και δε δίδουν αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Αστυνομίας. Απαγορεύεται ο αστυνομικός να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων σύμβουλος ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρείας. Μετά από άδεια του Αρχηγού ο αστυνομικός μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού.
Ο όρος επάγγελμα στη γενικότερη αντίληψη χαρακτηρίζει την κατά κλάδο ή αντικείμενο συνήθη ασκούμενη βιοποριστική ενασχόληση (εργασία) του κοινωνικού ανθρώπου, επάγγελμα πρέπει να θεωρηθεί η δραστηριότητα που υπάρχει όταν ένα πρόσωπο επιχειρεί ορισμένες πράξεις με σύστημα (οργάνωση) και μονιμότητα (διάρκεια) για σκοπό αποδοτική, δηλαδή να έχει εισόδημα (Γνωμ. 575/1997Ν.Σ.Κ.).
Ως συνάγεται από τη γραμματική ερμηνεία και το σκοπό των παραπάνω διατάξεων, το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:
- Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας νοείται ως η εξαίρεση και όχι ως κανόνας
- Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή ,συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει σταθερή και συστηματική απασχόληση του αστυνομικού με οικονομική δραστηριότητα από την οποία επιδιώκεται η προσπόριση οικονομικών ωφελημάτων ,οχι όμως κατά πλήρες ωράριο εργασίας
- Το έργο ή η εργασία θα πρέπει να είναι συμβατό με τα καθήκοντα της θέσης του αστυνομικού και να μην προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού του συμφέροντος με το συμφέρον της Υπηρεσίας και γενικότερα να μη δίδει αφορμή για δυσμενή σχόλια και να μη μειώνει το κύρος του Σώματος
- Να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας ,δηλαδή των καθηκόντων του αστυνομικού .
- Η άδεια θα χορηγείται μόνο για συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία ,δηλαδή μόνο για αυτό που ρητά προσδιορίζει ο αστυνομικός στην αίτηση του και φυσικά οχι αόριστα.
Η νομολογία του ΣΤΕ (ΓΝΩΜ ΝΣΚ 382/2008 ) δεν τοποθετείται απαγορευτικά επί της ως άνω δυνατότητας ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος αλλά θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση ,εφ΄ όσον ο υπάλληλος δεν έλαβε υπηρεσιακή άδεια προς άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος κάτι ,όμως, που ευλόγως σημαίνει οτι η άσκηση του επαγγέλματος είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή(ΣτΕ 2910/04, 2507/01, 177/95).
Η ανωτέρω υποστηριζόμενη άποψη, συνεπικουρείται από το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του νομοθέτη εστιάζεται κυρίως στη συμβατότητα της εξωϋπηρεσιακής δραστηριότητας προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και βεβαίως στη συνδρομή της αρνητικής προϋπόθεσης ότι η δραστηριότητα αυτή δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Όλα αυτά αποτελούν δεδομένα που κάθε φορά πρέπει να σταθμίζονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε αρμόδιο που επιλαμβάνεται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ο όποιος θα πρέπει να συνεκτιμά και τις τυχόν αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να προκληθούν από τη σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος του υπαλλήλου προς το συμφέρον της υπηρεσίας και κυρίως να διασφαλίζεται η δημόσια υπηρεσία από καταφανώς ασύμβατες εξωϋπηρεσιακές δραστηριότητες του υπαλλήλου.
Χαρακτηριστικό δείγμα δραστηριότητας συμβατής με το αστυνομικό έργο είναι αυτή της απασχόλησης του αστυνομικού προσωπικού ως διδακτικό προσωπικό σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα, ινστιτούτα και άλλους συναφείς φορείς. Η απασχόληση αυτή αναβαθμίζει τις σχέσεις Αστυνομίας-Κοινωνίας και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο και αλληλεπιδράσεις μέσα από την κοινωνική ζύμωση η οποία προκύπτει. Στο δε επίπεδο της συμμετοχής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στα προγράμματα κατάρτισης των υπαλλήλων ΙΕΠΠΥΑ, προκύπτει επιπλέον όφελος για τη διαμόρφωση και την εμπέδωση της κουλτούρας ασφαλείας την οποία πρέπει να αναπτύξουν τα στελέχη αυτά στα πλαίσια της επαγγελματικής προσωπικότητας που προϋποθέτει η ενάσκηση των καθηκόντων τους. Θεωρούμε ότι είναι ευτυχής η συγκυρία αυτή για την περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας αυτής και η διάχυσή της στη νέα γενιά στελεχών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, επ' ωφελεία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και επ’ ουδενί θα πρέπει να ανακοπεί αυτή η προσπάθεια. Θα ήταν ειρωνικό η ίδια η Αστυνομία να εμφανισθεί ότι αφίσταται αφ εαυτής μιας προσπάθειας στην οποία έχει κυρίαρχο ρόλο.
Αναφορικά με την πειθαρχική αντιμετώπιση τώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1,περ.α) του π.δ.120/2008 την ποινή του προστίμου επισύρει και… «η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης ή η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η χωρίς άδεια της Υπηρεσίας άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.538/1989», εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Σε μια τέτοια περίπτωση επομένως η εν λόγω διάταξη, που περιέχει τη ρήτρα επικουρικότητας, υποχωρεί μπροστά στην άλλη, που τιμωρεί την πράξη αυστηρότερα.
Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1, περ. ιε΄ του ιδίου π.δ/τος προβλέπουν, ότι την ποινή της απόταξης επισύρει και…. «η παροχή υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων, φρούρησης ή φύλαξης ή προστασίας προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και η καθ΄οιονδήποτε τρόπο απασχόλησή του στα καταστήματα του άρθρου 1 του π.δ.180/1979». Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, για κάποια από τα παραπτώματα το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, εκτιμώντας τη βαρύτητα του παραπτώματος, την προσωπικότητα του υπαιτίου και τις περιστάσεις τέλεσης, μπορεί να επιβάλει, αντί της ποινής της απόταξης, ποινή αργίας με απόλυση. Δεν περιλαμβάνει όμως σ’ αυτά το ως άνω παράπτωμα της απασχόλησης του αστυνομικού (περ.ιε΄), ενώ περιλαμβάνονται σοβαρότερα παραπτώματα. Κατά συνέπεια αυτό δεσμεύεται να επιβάλει την ποινή της απόταξης. Σημειωτέον ότι, στο πλαίσιο της ποινικής αξιολόγησης, οι εν λόγω δραστηριότητες αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, πέραν αυτών της παράβασης καθήκοντος του άρθρου 259 Π.Κ.
Αντίστοιχα στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων προβλέπεται ως πειθαρχικό παράπτωμα ( άρθρο 107 περ. κε΄) του ν.4057/2012) και …«η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας». Στο άρθρο 109 προβλέπονται οι οκτώ πειθαρχικές ποινές (έγγραφη επίπληξη έως οριστική παύση). Όμως δεν προβλέπεται για κάθε παράπτωμα συγκεκριμένη ποινή. Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται μεγαλύτερη κλιμάκωση των πειθαρχικών ποινών και προβλέπεται κατώτατη επιβαλλόμενη ποινή για τα σοβαρότερα πειθαρχικά παραπτώματα. Επίσης εγκαταλείπεται ο περιορισμός της επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης σε ορισμένα μόνο, ειδικά αναφερόμενα, πειθαρχικά παραπτώματα και παρέχεται στο πειθαρχικό συμβούλιο η ευχέρεια να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, ενόψει των ιδιαίτερων κάθε φορά συνθηκών. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα, όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος).
Οι ποινικές διατάξεις του Β.Δ. της 31-12-1957/20-1-1958 διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 10 του ν. 1590/1986. Με τις διατάξεις των άρθρων 145 και 146 του ως άνω Β.Δ/τος προβλέπεται μια σειρά ειδικών ποινικών αδικημάτων των αστυνομικών. Ειδικότερα αποτελεί ειδικό ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση δύο μηνών μέχρι τριών ετών και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ενός μέχρι πέντε ετών, κάθε αστυνομικός, ο οποίος…. «α) Ασχολείται εις οιονδήποτε εμπόριον, διατηρεί γραφείον και εν γένει μετέρχεται οιονδήποτε επάγγελμα, υπηρεσίαν άλλην, παρά την θέσιν και τα καθήκοντά του ως αστυνομικού υπαλλήλου».
Το εύρος του αντικειμένου των ειδικών ποινικών διατάξεων (δηλαδή η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος) είναι τεράστιο και περιλαμβάνει την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, την απασχόληση με το εμπόριο, τη διατήρηση γραφείου (προφανώς παροχής υπηρεσιών) και την παροχή υπηρεσίας άλλης πέραν των καθηκόντων του. Δεν γίνεται καμιά διάκριση ανάλογα με τη σοβαρότητα της απασχόλησης και κατά πόσο αυτή συνάδει με το αστυνομικό επάγγελμα ή προκαλεί βλάβη στην υπηρεσία και στο δημόσιο συμφέρον και αντίστοιχα όφελος σε ιδιωτικά συμφέροντα. Θεωρείται a priori, ότι ο αστυνομικός παραβιάζει το υπηρεσιακό καθήκον και τιμωρείται «προκαταβολικά» και «προληπτικά». Η παράβαση όμως του υπηρεσιακού καθήκοντος καλύπτεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 259 του Π.Κ. Η ειδικότερη δημοσιοϋπαλληλική σχέση (σχέση εξουσίασης προς το Κράτος) που επιτρέπει ειδικότερους περιορισμούς, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο τους αστυνομικούς.
Εξάλλου υπάρχει αναντιστοιχία και δυσαναλογία μεταξύ των ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων του αστυνομικού και διαφορετική προσέγγιση. Ενώ δηλαδή ποινικά αντιμετωπίζονται ενιαία, πειθαρχικά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ενώ οι (αναχρονιστικές) ειδικές ποινικές διατάξεις απαγορεύουν απολύτως κάθε μορφή εξωυπηρεσιακής δραστηριότητας, οι νεότερες διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.538/1989 επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση μερική απασχόληση, ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας. Μάλιστα η κλιμάκωση και το χάσμα στην πειθαρχική αντιμετώπιση είναι τεράστιο, αφού στη μια περίπτωση προβλέπεται η κατώτερη ποινή του προστίμου και στην άλλη η ανώτερη της απόταξης. Δεν προβλέπεται ενδιάμεσο στάδιο και κλιμάκωση, όπως στους πολιτικούς υπαλλήλους. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους δεν ισχύει αντίστοιχη ποινική διάταξη, αλλά η εν λόγω παραβατικότητα αντιμετωπίζεται μόνο πειθαρχικά, εκτός αν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος ή αντιμετωπίζεται ad hoc.
Oμως σε πολλές περιπτώσεις, η ποινική-πειθαρχική και η κοινωνική απαξία της όποιας εξωεπαγγελματικής δραστηριότητας του αστυνομικού είναι πολύ μικρότερη αυτής πολλών κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων, όπως αυτών που ασχολούνται με τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, των φορολογικών αδικημάτων και παραβάσεων, των υγειονομικών-αστυκτηνιατρικών και αγορανομικών παραβάσεων, των πολεοδομικών παραβάσεων κ.ο.κ .
Εκ των ανωτέρω λοιπόν, προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση όμοιων καταστάσεων, αφού παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και κατά συνέπεια επιβάλλεται:
α. Να καταργηθούν οι ειδικές ποινικές διατάξεις
β. Να προστεθεί στα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ.120/2008 και το ως άνω παράπτωμα της απασχόλησης του αστυνομικού (περ.ιε΄), ώστε το πειθαρχικό συμβούλιο να έχει διακριτική ευχέρεια να επιβάλει, αντί της ποινής της απόταξης, την ποινή της αργίας με απόλυση.
Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων ανωτέρω, άποψη της Ομοσπονδίας είναι πως καθίσταται αδήριτη η ανάγκη του εκσυγχρονισμού των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα απασχόλησης του αστυνομικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διεύρυνσής του πλαισίου αυτού. Οι δύσκολες συγκυρίες τις οποίες αντιμετωπίζει σε οικονομικό επίπεδο ο αστυνομικός καθιστούν την επιβίωσή του δυσχερέστερη και η Πολιτεία οφείλει αφού δεν μπορεί η ίδια να τον στηρίξει αποτελεσματικά ,τουλάχιστον να του επιτρέψει να προσπαθήσει να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο μόνος του και να άρει εμπόδια τα οποία ανάγονται σε περασμένες εποχές.
Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει πάντα υπό το πρίσμα της συμβατότητας της απασχόλησης με το αστυνομικό επάγγελμα προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις εις βάρος της υπόστασης του Σώματος στην ελληνική κοινωνία και να επιδιώκεται η περαιτέρω κοινωνικοποίηση των Αξιωματικών και Στελεχών του μέσα από την ενασχόληση του σε περισσότερα επίπεδα της κοινωνίας επιδαψιλεύοντας θετικά σχόλια για την Ελληνική Αστυνομία για την ποιότητα και την πολυπραγμοσύνη του προσωπικού της.

2014 poaxia no ypografes

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...