Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος.2023
25
Δευτέρα
20:17
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 33

Εβδομάδα 33

Μήνας 1502

Σύνολο 448266

Το περιοδικό μας...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων (C.E.S.P.) απαρτίζεται από Ανεξάρτητες και Αντιπροσωπευτικές της χώρας τους Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Προσωπικού των Εθνικών Αστυνομιών με χαρακτήρα Πολιτικό, πλήρως εγγεγραμμένες στο παρόν καταστατικό .
Όλες οι Αστυνομικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Αντιπροσωπευτικές των Αστυνομικών Σωμάτων των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να προσχωρούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P., σύμφωνα με την καθορισμένη από το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 2
Με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας που διέπουν την Οργάνωση και τη Δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, σε όλες τις Συσκέψεις του και κατά τη λήψη αποφάσεων, οι διάφορες εθνικές αντιπροσωπείες θα κατέχουν ισότιμη θέση.
Οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του CESP λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 3
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας ως αντιπρόσωποι, τίθενται υπό την προστασία του C.E.S.P. Συνεργάζονται άμεσα με το Συμβούλιο και τα Διοικητικά του Όργανα παρέχοντας τις πληροφορίες που τους ζητούνται σε σχέση με τους στόχους και τους σκοπούς της Οργάνωσης.
Οι γλώσσες εργασίες του C.E.S.P είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά.

ΑΡΘΡΟ 4
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων δύναται να μετατραπεί σε Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Συνδικάτο.
Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να καθορίζει τρόπους συνεργασίας και συντονισμού με άλλες Ευρωπαϊκές Οργανώσεις που έχουν τους ίδιους στόχους. Η απόφαση αυτή απαιτεί έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του C.E.S.P. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η Διοικητική του Έδρα βρίσκεται στη Λυών της Γαλλίας, στη διεύθυνση 39 bis rue de Marseille 60007 LYON.
Η έδρα αυτή είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλη πόλη μιας Χώρας μέλους της Οργάνωσης, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του C.E.S.P.,η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΣΚΟΠΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 6
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις Αρχές της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και στους μηχανισμούς της Αστυνομίας που έχουν δημιουργηθεί στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δεοντολογικό Κώδικα (Σύσταση 10-2001 από 19 Σεπτεμβρίου 2001) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Δηλώνει επίσης την προσήλωσή του στη διαδικασία δημιουργίας ενός κοινού χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδικασία στην οποία οι ευρωπαίοι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν δια μέσου των αντίστοιχων αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Αναγνωρίζει απόλυτα την αξία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στη Νίκαια το Δεκέμβριο του 2000.
Η ιδιότητα μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων προϋποθέτει την απόλυτη αποδοχή και σεβασμό των κειμένων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P. είναι μία οργάνωση συνδικάτων, αντιπροσωπευτική, δημοκρατική με χαρακτήρα κοινωνικό και επαγγελματικό. Είναι ανεξάρτητη από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις, από κάθε πολιτική παράταξη, από κάθε θρησκευτικό και ιδεολογικό κίνημα και από κάθε άλλη Υπερεθνική Οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 8
Σκοποί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων είναι:
1. Να συνενώνει τους Αστυνομικούς - Μέλη των Οργανώσεων, που προσχωρήσει στους κόλπους του.
2. Να αγωνίζεται για την πλήρη άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων αστυνομικών, να αντιτάσσεται σε κάθε αδικαιολόγητο περιορισμό των θεμελιωδών και καταστατικών δικαιωμάτων και να εναντιώνεται σθεναρά σε κάθε προσβολή τους.
3. Να παρεμβαίνει για την βελτίωση και την εναρμόνιση των συνθηκών ζωής και εργασίας των ευρωπαίων αστυνομικών.
4. Να υπερασπίζεται τα ηθικά και υλικά συμφέροντα των Οργανώσεων που το απαρτίζουν, καθώς και των μελών τους ενώπιον των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Φορέων και Δικαστικών Αρχών.
5. Να αναπτύσσει στενούς δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Οργανώσεων καθώς και μεταξύ των ευρωπαίων αστυνομικών.
6. Να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους στα προβλήματα της Αστυνομίας.
7. Να συμμετέχει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις πιθανές συσκέψεις και τα αρμόδια όργανα προκειμένου να μεταφέρει τις απόψεις των επαγγελματιών αστυνομικών επί του συνόλου των θεμάτων ασφάλειας στον ευρωπαϊκό χώρο.
8. Να υποβάλλει στις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές τα σχετικά για την αστυνομία και την ασφάλεια των πολιτών Ψηφίσματα και τις αντίστοιχες σκέψεις, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να αναβαθμισθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η αστυνομική λειτουργία.
9. Να καταγγέλλει στις Ευρωπαϊκές Δικαστικές Αρχές καθώς και στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς κάθε χρήση των αστυνομικών δυνάμεων αντίθετη προς τις διατυπωμένες στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού αρχές, εγείροντας αγωγή και θέτοντας σε ενέργεια όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες.
10. Να προβαίνει και να υλοποιεί κάθε θεμιτή ενέργεια που θα μπορούσε να ωφελήσει και να ασκήσει ευεργετική επίδραση τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων όσο και στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 9
Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων μπορεί να ενεργοποιεί όλα τα νόμιμα και αναγκαία συστήματα συνδικαλιστικής πίεσης, σεβόμενο σε κάθε περίπτωση τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών των Χωρών Μελών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ι. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


ΑΡΘΡΟ 10
Το Συνέριο είναι το ανώτατο όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, ενώ στις Συνεδριάσεις του πραγματοποιείται κατάθεση, ανταλλαγή και επεξεργασία θέσεων, απόψεων και εκτιμήσεων.
Ειδικότερα:
α. Καθορίζει τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές των δραστηριοτήτων της Οργάνωσης.
β. Συζητά και δίνει απαντήσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.
γ. Συζητά τα ψηφίσματα που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή.
δ. Τροποποιεί το καταστατικό της Οργάνωσης σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία.
ε. Εκτιμά την δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου, παρουσιάζει μία έκθεση των δραστηριοτήτων η οποία υποβάλλεται προς συζήτηση και εγκρίνεται κατόπιν ψηφοφορίας που απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία.
στ. Εκλέγει τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου.
ζ. Σε γενικές γραμμές εκτελεί όλες τις λειτουργίες που απορρέουν από το παρόν καταστατικό καθώς και από τον ίδιο το χαρακτήρα του ως ανώτατο όργανο της Οργάνωσης.
Η Σύνθεση του Συνεδρίου καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή . Κάθε Οργάνωση - Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων εκπροσωπείται από έναν ίσο αριθμό αντιπροσώπων.
Με πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου Παρατηρητές, με όριο τον αριθμό των τριών αντιπροσώπων από κάθε Οργάνωση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται και σέβονται το παρόν καταστατικό και χωρίς να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορίες.
Το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια σε Χώρα που επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Προσδιορίζει την πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, καθορίζει τις κύριες ιδεολογικές και εργασιακές κατευθύνσεις του και αποτελεί εγγύηση των Καταστατικών Διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 11
Το Συνέδριο διοργανώνεται κάθε τρία (3) χρόνια, ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησής του καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από προτάσεις που υποβάλλουν οι διάφορες Οργανώσεις Μέλη μη παρελθούσης της προθεσμίας των εννέα (9) μηνών τουλάχιστον πριν την πραγματοποίησή του.

ΑΡΘΡΟ 12
Το Συνέδριο απαρτίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και από ισάριθμες αντιπροσωπείες όλων των Χωρών Μελών. Ο αριθμός των μελών των αντιπροσωπειών για κάθε Συνέδριο, καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν προτάσεως του Εκτελεστικού Γραφείου.
Οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο μπορούν να προβούν στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι αντιπροσώπου, εξουσιοδοτώντας άλλους εκπροσώπους της ίδιας οργάνωσης με ανώτατο όριο τις δύο εντολές.

ΑΡΘΡΟ 13
Πέραν των Οργανώσεων - Μελών στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν και αντιπροσωπείες Οργανώσεων με την ιδιότητα του παρατηρητή - σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 20 προϋποθέσεις - με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 14
Η εκλογή των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου θα πραγματοποιείται βάσει λίστας στην οποία θα αναγράφονται οι υποψήφιοι με την επίσημη διαβεβαίωση των αντίστοιχων οργανώσεων και θα περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Γενικούς Αναπληρωτές Γραμματείς.
Στην περίπτωση που στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας δεν ληφθεί για την λίστα αυτή η απόλυτη πλειοψηφία θα πραγματοποιείται δεύτερος γύρος ψηφοφορίας για θέση προς θέση.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου θα παρουσιάζουν το πρόγραμμα εργασίας τους, το οποίο υποβάλλεται σε ψηφοφορία και απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία για τον πρώτο γύρο και την απλή πλειοψηφία για τους επόμενους γύρους. Στην περίπτωση μίας και μόνης υποψηφιότητας αρκεί η απλή πλειοψηφία.
Καμία χώρα δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία θέση στο Εκτελεστικό Γραφείο.
Ο πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

ΑΡΘΡΟ 15
Η προσχώρηση και ο αποκλεισμός κάθε Οργάνωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων θα πρέπει να εγκρίνεται κατόπιν ψηφοφορίας από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των ψήφων των διαπιστευμένων ενώπιον του Εθνικού Συνεδρίου.
Η ιδιότητα μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων απαιτεί είτε την προηγούμενη εξασφάλιση της ιδιότητας του παρατηρητή είτε την προσωρινή προσχώρηση σύμφωνα με την καθορισμένη από τα άρθρα 20 και 21 του παρόντος καταστατικού διαδικασία.
Η διαδικασία αποκλεισμού απαιτεί σε κάθε περίπτωση - μία αναφορά του Γενικού Γραμματέα στην οποία θα παρουσιάζονται αιτιολογημένοι οι λόγοι αποκλεισμού και τη δυνατότητα στην αναφερόμενη Οργάνωση να παρουσιάσει τις υπερασπιστικές της θέσεις.

 

ΙΙ. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟ 16
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το Διασυνεδριακό Διευθυντικό Όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων.
Απαρτίζεται από τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και δύο εκπροσώπους κάθε χώρας που υποδεικνύονται από την οργάνωση η οποία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων.
Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Στην περίπτωση που μία Χώρα εκπροσωπείται από περισσότερες Οργανώσεις οι τελευταίες υποχρεούνται να ορίζουν τους αντιπροσώπους τους στους κόλπους της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 17
Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί τις ληφθείσες αποφάσεις του Συνεδρίου, συζητά όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη, υιοθετεί τα Ψηφίσματα και τα Έγγραφα Συνεδριάσεως και εκτελεί όλες τις λειτουργίες που απορρέουν από το παρόν καταστατικό.
Ελέγχει τη δραστηριότητα του Εκτελεστικού Γραφείου. Δύναται κατά συνέπεια να υποβάλλει εγγράφως πρόταση μομφής, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία και διατυπώνοντας εναλλακτικές προτάσεις, η οποία εγκρίνεται με την πλειοψηφία των ενός τρίτου 1/3 των αντιπροσωπειών του C.E.S.P.
Αυτή η πρόταση μομφής υποβάλλεται προς συζήτηση και για την υιοθέτησή της απαιτείται η έγκριση των δύο τρίτων 2/3 των μελών του Συνεδρίου.
Στην περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης αυτής, το Εκτελεστικό Γραφείο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή μέσα στο χρονικό περιθώριο των δύο (2) μηνών. Την οργάνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνουν τα μέλη που υπέβαλαν την πρόταση μομφής.
Σε περίπτωση ανάγκης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P., δύναται να προσθέσει στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ένα νέο ζήτημα, αν δεν προβληθεί έκτακτη ένσταση από το ένα τρίτο 1/3 των παριστάμενων αντιπροσωπειών.

ΑΡΘΡΟ 18
Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει εν ολομελεία ή με επιτροπές και με πρόταση του Εκτελεστικού Γραφείου, να καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας για την υιοθέτηση του οποίου απαιτείται η έγκριση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων 2/3 των μελών της.
Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να καταρτίζει Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεδρίου που θα υιοθετείται από την πλειοψηφία των 2/3 των μελών της και θα πρέπει να επικυρωθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συνεδρίου στην πρώτη τακτική της Σύσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 19
Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διασυνεδριακή χρονική περίοδο σε μία Χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P.
Την οικονομική και υλικοτεχνική διοργάνωση των συσκέψεων της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ή οι διοργανώτρια/ες οργάνωση/εις.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να εξαιρέσει τη συνδικαλιστική οργάνωση που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της Σύσκεψης από την καταβολή ολόκληρου του ποσού της ετήσιας συνδρομής της.

ΑΡΘΡΟ 20
Μετά την υποβολή αιτήσεως συνδικαλιστικής οργάνωσης προς το Εκτελεστικό Γραφείο και κατόπιν προτάσεως αυτού, η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 των μελών της, την αναγνώριση της ιδιότητας του παρατηρητή σε μία συνδικαλιστική οργάνωση αντιπροσωπευτική μιας Χώρας Μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η ιδιότητα του παρατηρητή προϋποθέτει είτε τη σύσταση Παρατηρήτριας Αντιπροσωπείας, είτε τη συνένωσή της με την Αντιπροσωπεία της Χώρας του. Προϋποθέτει την απόλυτη αναγνώριση του δικαιώματος της συμμετοχής στις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου όχι όμως με δικαίωμα ψήφου.
Η ιδιότητα του παρατηρητή χάνεται αν η συνδικαλιστική οργάνωση δε ζητήσει την προσχώρησή της στο C.E.S.P. εντός τεσσάρων ετών το περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας απόκτησης της ιδιότητας του παρατηρητή, ή κατόπιν δικαιολογημένης αιτήσεως μίας από τις Οργανώσεις Μέλη της ίδιας Χώρας.
Μία Οργάνωση Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P. μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της ιδιότητας του παρατηρητή σε κάθε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση της ίδιας εθνικότητας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της απόκτησης της ιδιότητας μέλους για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που κατέχει την ιδιότητα του παρατηρητή στην περίπτωση που η τελευταία δεν πληροί τους όρους ένταξης στο C.E.S.P.

ΑΡΘΡΟ 21
Εάν η Συνδικαλιστική Οργάνωση ανήκει σε μία χώρα που δεν αντιπροσωπεύεται στο C.E.S.P. και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού η αίτηση προσωρινής προσχώρησης στο C.E.S.P. μπορεί να υποβληθεί άμεσα χωρίς διαμεσολάβηση.
Η προσωρινή προσχώρηση παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των τακτικών μελών και η οριστικοποίησή της πραγματοποιείται βάσει των προβλεπόμενων από το άρθρο 15 διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ένταξης προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων.

ΑΡΘΡΟ 22
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγει στους κόλπους της μία Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη διαφορετικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Η εν λόγω Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με το λογιστικό έλεγχο του C.E.S.P.

 

ΙΙΙ. ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

ΑΡΘΡΟ 23

Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι το διοικητικό όργανο που διαχειρίζεται άμεσα τη συνδικαλιστική δραστηριότητα του C.E.S.P. και μεριμνά για την επίτευξη και την εξέλιξη των σκοπών, της θητείας και των ψηφισμάτων του.
Παρουσιάζει ενώπιον του Συνεδρίου μία Συλλογική Αναφορά των Δραστηριοτήτων του η οποία και υποβάλλεται προς έλεγχο στην Εκτελεστική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 24
Το Εκτελεστικό Γραφείο απαρτίζεται από τους:
1. Πρόεδρο
2. Γενικό Γραμματέα
3. Ταμία
4. Γενικούς Αναπληρωτές Γραμματείς.
Οι ανωτέρω εκλέγονται από το Συνέδριο με βάση την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 διαδικασία καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του οργάνου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25
Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P. και τα καθήκοντα του είναι τα ακόλουθα:
α. Αντιπροσωπεύει το C.E.S.P. ενώπιον όλων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δημοσίων και Ιδιωτικών, Αρχών και Θεσμών.
β. Προεδρεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Συνεδρίου της Οργάνωσης και υπ΄ αυτή την ιδιότητα κηρύσσει την έναρξή του, με την επιφύλαξη των, προβλεπομένων από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συνεδρίου, δικαιωμάτων που παρέχονται στον Πρόεδρο αυτού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών και των συσκέψεων.
γ. Προεδρεύει και διευθύνει τις συσκέψεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
δ. Διευθύνει το Εκτελεστικό Γραφείο.
ε. Εκπληρώνει όλα τα λοιπά καθήκοντα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του C.E.S.P.
Κατ΄ αντιπροσώπευση του Προέδρου του C.E.S.P., ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας κάθε Οργάνωσης Μέλους έχει το δικαίωμα να τον εκπροσωπεί σε κάθε μία από τις Χώρες.
Κατά τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση ανάγκης, λόγω απουσίας ή ασθένειάς του, μεταβιβάζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου η αντιπροσωπευτικότητά του στον Γενικό Γραμματέα ή στον Ταμία με αυτή τη σειρά και στους Γενικούς Αναπληρωτές Γραμματείς για την εκπλήρωση συγκεκριμένων και ειδικών καθηκόντων στα πλαίσια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους.

ΑΡΘΡΟ 26
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την εσωτερική διοικητική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P., καθώς επίσης και τον άμεσο συντονισμό και τη διεύθυνση των εργασιών και των δραστηριοτήτων των Γενικών Αναπληρωτών Γραμματέων.
Κατά τον ίδιο τρόπο εκδίδει πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η κατοχή της ιδιότητας μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου του C.E.S.P.
Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση ανάκλησης του για τους προαναφερόμενους στις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού λόγους μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων από την επόμενη Σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 27
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την οικονομική και λογιστική διαχείριση της Οργάνωσης καθώς και για τη σωστή χρήση των κεφαλαίων της. Είναι επιφορτισμένος να υπογράφει τα διαφημιστικά συμβόλαια που συνάπτονται από το Εκτελεστικό Γραφείο και να παρουσιάζει όλες τις οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες της Οργάνωσης στην Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών πριν από την έναρξη των εργασιών κάθε Σύσκεψης της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 28
Οι Γενικοί Αναπληρωτές Γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση και πραγμάτωση της τομεακής δραστηριότητας της Οργάνωσης για θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σχετικά με την επαγγελματική και συνδικαλιστική δράση του C.E.S.P.
α. Τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις υποψηφιότητες την οποία ο Πρόεδρος παρουσιάζει στο Συνέδριο και η ανάκλησή τους δεν είναι δυνατή παρά μόνο στις περιπτώσεις και βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται και προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος καταστατικού.

Δημιουργούνται θέσεις Γενικών Αναπληρωτών Γραμματέων για τους τομείς:

Συνδικαλιστικά θέματα, με την ευθύνη της πλήρης αναγνώρισης και επίτευξης των συνδικαλιστικών και καταστατικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων αστυνομικών υπαλλήλων.
Έρευνα και ανάλυση με την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών και των αναφορών αστυνομικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος και της διοργάνωσης ή συνεργασίας για την υλοποίηση επαγγελματικών σεμιναρίων στις χώρες μέλη.
Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη, με την ευθύνη της πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων και των αναγκαίων ενεργειών ενώπιον των Κοινοτικών Φορέων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Ασφάλεια, των διεθνικών αστυνομικών οργάνων, την αστυνομική συνεργασία και γενικά ενασχόληση με όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν την Οργάνωση σε αυτό τον τομέα.
Σχέσεις θεσμικές και Σχέσεις με τον Τύπο, με την ευθύνη της ανάπτυξης και της δημιουργίας επαφών και πεδίων συμμετοχής για την Οργάνωση προκειμένου να κοινοποιούνται και να διαβιβάζονται τα ψηφίσματα και οι εργασίες της στους διάφορους Διεθνείς Φορείς και στην κοινή ευρωπαϊκή γνώμη.

ΑΡΘΡΟ 29
Σε περίπτωση παραίτησης του Πρόεδρου ή απώλειας της ιδιότητας μέλους που κατέχει στην εθνική του οργάνωση, ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 25 καθήκοντά του μέχρι και την επόμενη Σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Όσον αφορά στο Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Γενικούς Αναπληρωτές Γραμματείς, ο Πρόεδρος θα έχει την ευθύνη επίλυσης του προβλήματος ανάλογα την περίπτωση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα ορίζει τον ή τους αντικαταστάτες κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία μέχρι και το επόμενο Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 30
Θα ανακαλείται η ιδιότητα του Γενικού Αναπληρωτή Γραμματέα στις εξής περιπτώσεις:
α. Παραίτηση.
β. Απώλεια εμπιστοσύνης της Οργάνωσής του. Η Οργάνωση δύναται να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή ένα νέο υποψήφιο, τον οποίο θα πρέπει να εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.
γ. Αντικατάστασή του από άλλον αντιπρόσωπο μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Γενικού Γραμματέα, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Προέδρου και με την υιοθέτησή του από την Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 31
Κάθε Οργάνωση που εκπροσωπείται στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων οφείλει να καταβάλει ένα ελάχιστο καθορισμένο από την Εκτελεστική Επιτροπή χρηματικό ποσό το οποίο συνιστά το Ταμείο του C.E.S.P. (διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι).
Το ελάχιστο αυτό χρηματικό ποσό είναι το ίδιο για όλες τις Οργανώσεις μέλη συμπεριλαμβανομένων και των Οργανώσεων προσωρινά εγγεγραμμένων, καθώς κι εκείνων που κατέχουν την ιδιότητα του παρατηρητή, με εξαίρεση τις Οργανώσεις αυτές των οποίων οι οικονομικές δυνατότητες είναι εξαιρετικά περιορισμένες και για τις οποίες το ύψος του ποσού της συνδρομής καθορίζει η Εκτελεστική Επιτροπή.
Στην ετήσια αυτή συνδρομή μπορούν να προστεθούν και κάθε ειδών δωρεές, κληρονομιές ή επιχορηγήσεις εγκεκριμένες από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Η συνδρομή θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους.
Η Οργάνωση που αναιτιολόγητα δεν θα έχει καταβάλει το ποσό της συνδρομής μέχρι και το τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους θα αποκλείεται από την συμμετοχή της στην Εκτελεστική Επιτροπή μετά από απόφαση της τελευταίας.
Στην περίπτωση που η κατάσταση δεν διευθετηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν ψηφοφορίας με την απόλυτη πλειοψηφία, θα προτείνει τον αποκλεισμό της Οργάνωσης αυτής από το επόμενο Συνέδριο.
Με εξαίρεση τις Συσκέψεις του Εκτελεστικού Γραφείου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συνεδρίου, οι μετακινήσεις των Γενικών Αναπληρωτών Γραμματέων θα καλύπτονται από την αντίστοιχη οργάνωσή τους.
Τα καθήκοντα των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου θα ασκούνται αδαπάνως και εθελοντικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 32
Η διαχείριση της επικοινωνιακής πολιτικής καθώς και η προβολή της εικόνας του C.E.S.P. δύναται να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς οργανισμούς με ευθύνη του Εκτελεστικού Γραφείου και με τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία.
Οι πιθανές εκδόσεις και δημοσιεύσεις δεν εμπορικοποιούνται και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν άρθρα ή δημοσιεύματα πολιτικού, ή φιλοσοφικού ή εκκλησιαστικού χαρακτήρα που από τη φύση τους θα μπορούσαν να επιφέρουν κρίση είτε στην ενότητα της Οργάνωσης είτε στην καλή της φήμη.
Το Εκτελεστικό Γραφείο συγκροτεί το Συμβούλιο Σύνταξης και καθορίζει στους κόλπους του τον Διευθυντή Εκδόσεων.
Όλα τα μέλη του C.E.S.P. οφείλουν να συνεργάζονται με τη σύνταξη άρθρων τα οποία θα αποστέλλονται για να δημοσιεύονται στο περιοδικό.
Στην περίπτωση που η επικοινωνιακή πολιτική αποφέρει κέρδη θα αποδίδονται εξολοκλήρου στο ταμείο του C.E.S.P.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 33
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτεί την πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 του Συνεδρίου της Οργάνωσης
Η εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων ή των τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού θα τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από το Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 34
Η διάλυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων C.E.S.P. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την έγκριση του Συνεδρίου η οποία απαιτεί την πλειοψηφία όλων των αντιπροσωπειών που την απαρτίζουν.
Στην περίπτωση αυτή το Συνέδριο ορίζει μεταξύ των μελών του, μία Επιτροπή Διάλυσης.


Μετάφραση: ΜΠΟΥΓΟΥ Νικολέτα

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...