Επιστολή (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.) προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ για εφαρμογή Διατάξεων Ν.4254/2014 στους σε μόνιμη διαθεσιμότητα τελούντες Αστυνομικούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Κύριε Υπουργέ,

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3938/2011 ( ΦΕΚ Α61/31.3.2011 ) που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν.Δ. 330/1347 προβλέφθηκε ότι οι συνάδελφοί μας που κατέστησαν ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, συνέπεια τραυμάτων ή παθήσεων ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, ύστερα από απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής τίθενται σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας, ήτοι τίθονται εκτός της ενεργού υπηρεσίας, δεν κατέχουν οργανικές θέσεις, προάγονται όμως κατά τον οργανισμό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στους διοικητικούς βαθμούς και αποστρατεύονται όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους.

Με τη διάταξη αυτή η Πολιτεία αναγνώρισε έμπρακτα την προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού, στην καθημερινή μάχη κατά της εγκληματικότητας, επιφυλάσσοντας ειδική μεταχείριση η οποία όμως ακυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 2/44896/0022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών (22η μισθολογίου).

Παράλληλα κύριε Υπουργέ η Ελληνική Πολιτεία, θέσπισε τον N. 4254/2014 (περ. 2 υποπαρ. Ε3 του άρθρου τρίτου) με τον οποίο ορίζεται ότι:

“Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε πολεμική διαθεσιμότητα, χορηγείται από 1.4.2014 ως προσωπική διαφορά, το συνολικό μηνιαίο ποσό που περικόπηκε από τις μηνιαίες αποδοχές τους με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222). Το ποσό της προσωπικής διαφοράς περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης”.

Σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε η Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προς το Υπουργείο Σας, η Γενική Δ/νση Μισθών (22η Μισθολογίου), στο με αριθμ. πρωτ. 2/44896/0022 έγγραφο της διατύπωσε την άποψη ότι από τη γραμματική ερμηνεία του νόμου οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου είναι εφαρμοστέες μόνο στους Ανάπηρους Πολέμου Αξιωματικούς, και ως ειδικές δεν δύνανται να εφαρμοστούν και σε λοιπές κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού με βάσει προγενέστερες ρυθμίσεις (ΝΔ 330/1947).

Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την γραμματική ερμηνεία των νόμων διότι με τα άρθρα 18 και 20 που σας παραθέτουμε του ΝΔ 330/1947 ορίζεται ρητώς ότι:

  • ΑΡΘΡΟ 18“Των τυχόν εκ των περί πολεμικής διαθεσιμότητος παρεχομένων ή παρασχεθησομένων συναφών μειζόνων πλειονεκτημάτων και ευεργετημάτων εις τους Στρατιωτικούς της Χωροφυλακής (όσον αφορά τα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων, παντός είδους χορηγήματα και λοιπά αντικείμενα περί ων τα άρθρα 6-21 του παρόντος Νόμου) δικαιούνται αναλόγως υπό τας αυτάς προυποθέσεις και οι αστυνομικοί υπάλληλοι απάντων των βαθμών κατά την διά του Ν. 621/1943 (7) καθοριζομένην αντιστοιχίαν. Διά τους από του βαθμού του αρχιφύλακος και κάτω εφαρμόζονται αναλόγως αι διά τους Ανθυπαστυνόμους διατάξεις”.

ΑΡΘΡΟ 20“Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των Ν. 4506/30 και 5202/31 ως ετροποποιήθησαν ή τροποποιηθήσονται μεταγενεστέρως κατά την εν τω άρθρω 18 του παρόντος Νόμου οριζόμενην αντιστοιχίαν εφ` όσον τυγχάνουσιν ευεργετικώτεραι της εν αυτοίς αναφερομένης καταστάσεως "πολεμικής διαθεσιμότητος κλπ" αντιστοιχούσης προς την μόνιμον διαθεσιμότητα”.

Με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις του νδ 330/1947 ρητώς προκύπτει ότι εφαρμόζονται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του νόμου όλες οι τυχόν ευεργετικότερες διατάξεις των εν της πολεμικής διαθεσιμότητας κλπ αντιστοιχούσης με την μόνιμον διαθεσιμότητα, συνεπεία δε τούτου υφίσταται εξομοίωση της νόμιμης με την πολεμική διαθεσιμότητα.

Η δε διάταξη του Ν. 4254/2014 δεν είναι ειδικότερη και δεν ορίζει καμία εξαίρεση ως τα αναφερόμενα σε αυτή.

Συνεπεία δε τούτου, πρέπει να αποκατασταθούν και να λάβουν τα οριζόμενα στο νόμο και οι τελούντες σε μόνιμη διαθεσιμότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ’ ανάλογη εφαρμογή των νόμων του Ελληνικού Κράτους για του τελούντες σε πολεμική διαθεσιμότητα.

2014 poaxia poasy  no ypografes