Ημερολόγιο

Οκτώβριος.2020
20
Τρίτη
02:28
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 6

Εβδομάδα 60

Μήνας 2177

Σύνολο 338141

Το περιοδικό μας...

Ψήφιση στη Βουλή Διατάξεων που ρυθμίζουν αιτήματα Αστυνομικών

 

Συνάδελφοι,


Ψηφίστηκε χθες (21-03-2012) από τη Βουλή στο σύνολό του το σχέδιο νόμου: «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» το οποίο περιλαμβάνει και τις κάτωθι διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία.


(Εξαίρεση εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος Αστυνομικών κ.λ.π.)


Άρθρο 19


Για τα αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από αστυνομικό, λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 429 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

(Θέσπιση πόρων υπέρ Μ.Τ.Σ. , Τ.Α.Υ.Α.Π. και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορισμός ημερομηνίας κατάταξης Δοκίμων Αστ/κων έτους 1995)


Άρθρο 20


1. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα: α) ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, β) το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.663/1977 (Α΄215), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%).»

3. Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των πόρων των παραγράφων 1 και 2 στους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη.

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «3. Για την εξέταση της αίτησης σύνδεσης ή συνέχισης αυτής, καταβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ για κάθε σύνδεση. Αν εγκριθεί η σύνδεση ή η συνέχισή της, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%. Το αναλογούν στο ποσοστό αυτό ποσό αποδίδεται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενο κατά ποσοστό 68% στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσοστό 32% στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας. Τα ως άνω τέλη και το ποσό προσαύξησης εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) μέσω Δ.Ο.Υ.. Τα τέλη, καθώς και το ποσοστό προσαύξησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη».

6. Για τους δόκιμους αστυφύλακες που κατετάγησαν το έτος 1995, λογίζεται ως ημερομηνία κατάταξής τους για τη θεμελίωση μισθολογικών προαγωγών η 19.6.1995.

7. Η καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) από 1ης Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2012, πραγματοποιείται σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου No 200 «ΕΔ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς προηγούμενη πίστωση του ως άνω λογαριασμού του Δημοσίου από το ΜΤΣ. Το συνολικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31η Μαρτίου 2012 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 15 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2013 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως εξής:


α) κατά τα έτη 2013 έως 2015 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως,

β) κατά τα έτη 2016 έως 2020 ποσό οκτώ εκατομμύρια ευρώ ετησίως,

γ) κατά τα έτη 2021 έως 2025 ποσό δεκαεπτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως,

δ) κατά τα έτη 2026 και 2027 το ½ του εναπομείναντος ποσού ετησίως.


Η παρακράτηση των ετήσιων ποσών γίνεται εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε έτους.

(Προαγωγές Ανθυπαστυνόμων – ένταξη Σχολής Αστ/κων, Τ.Ε.Μ.Α., Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)


Άρθρο 25


3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής: «Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με Αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων, των παραγράφων 8 και 9.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984 (Α΄152) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»


Συνάδελφοι,


Συνεχίζουμε τις προσπάθειες και τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας όπως:


? Αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

? Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Σ. για την αναλογική εκπροσώπηση των μετοχομερισματούχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

? Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση και εξόφληση των κονδυλίων για τα οφειλόμενα οδοιπορικά έξοδα παρελθόντων ετών.

? Νομοθετική Ρύθμιση για την βαθμολογική προαγωγή Αστυφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων

? Ρύθμιση για τέκνα αστυνομικών σε μόνιμη διαθεσιμότητα

? Ίδρυση υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων δημοσίου κατηγόρου στις έδρες διευθύνσεων των νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών όλων των Πταισματοδικείων του Νομού.

? Άρση «παγώματος» μισθολογικών προαγωγών και του χρονοεπιδόματος για τα Σώματα Ασφαλείας.

? Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου που μεσολάβησε από την κατάταξη έως τον διορισμό αστυνομικού προσωπικού.


ds poaxia_poasy_no_sfrag

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...