Ημερολόγιο

Μάρτιος.2023
28
Τρίτη
11:23
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 17

Εβδομάδα 66

Μήνας 1395

Σύνολο 433709

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 19ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου

 

Το 19ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα, μετά από γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ΕΝΕΚΡΙΝΕ το ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα των οποίων η άμεση διευθέτηση, λύση και ικανοποίησή από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη τόσο για την επαγγελματική και οικονομική διασφάλιση, την κοινωνική και ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού και τη θωράκιση του επαγγέλματος μας από τους παντοειδείς κινδύνους που το περιστοιχίζουν, όσο και για τον εκσυγχρονισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Άλλωστε οικονομική ανάκαμψη σε μη ασφαλές περιβάλλον δεν μπορεί να υπάρξει.

 

ΘΕΣΜΙΚΑ

 

α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”.
β. Τροποποίηση και κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του Π.Δ. 120/2008 ( Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ).
γ. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, χρονικά στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της Οργανικής τους Δύναμης, με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.
δ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης κ.λ.π.) και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις.
ε. Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών προκειμένου να εξασφαλιστεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.
στ. Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών, (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
ζ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
η. Βελτίωση του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3686/2008 για το Βαθμολόγιο, με την θεσμοθέτηση επετηρίδας για τους προαγόμενους Ανθυπαστυνόμους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/ Β ΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα .
θ. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει τα χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά τους και άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος.
ι. Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό συνεπειών του νόμου 3169/2003.
ια. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας.
ιβ. Ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνομικών Σχολών. Άμεση προώθηση και εφαρμογή του πορίσματος που συστάθηκε από τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΒΟΥΓΙΑ για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
ιγ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
ιδ. Συμπλήρωση – τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2265/94 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των Ενώσεών μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
ιε. Αναβάθμιση του Κ.Ι.Θ. σε Δ/νση Υγειονομικού Βόρειας Ελλάδας, σύσταση και λειτουργία Α.Ε.Υ. Βορείου Ελλάδος.
ιστ. Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
ιζ. Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής πολιτικής για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και επέκταση των ευεργετημάτων που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές .(επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας, επιδότηση ενοικίου κλπ).
ιη. Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Ιδρύματος ‘‘Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’, ώστε, να συμμετέχουν τα παιδιά των αστυνομικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των γονέων τους.
ιθ. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από την εξωτερική φρούρηση των Σωφρονιστικών καταστημάτων και μέχρις ότου πραγματοποιηθεί χορήγηση και σε αυτούς ανθυγιεινού επιδόματος αντίστοιχου με αυτό που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης .
κ. Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 275,409 – 413,417 – 429 του Κ.Π.Δ., (αυτόφωρη διαδικασία) , σε βάρος αστυνομικών, στις περιπτώσεις που ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
κα. Τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
κβ. Αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ναυτικό Νοσοκομείο. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
κγ. Ενεργοποίηση του Π.Δ. 373/2002 με την προκήρυξη νέων αλλά και με την κάλυψη των ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων ( Κτηνιάτρων – Νομικών ) από τους υπηρετούντες στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας Αξιωματικούς και λοιπό Αστυνομικό Προσωπικό γενικών καθηκόντων, πρόσληψη ιδιωτών άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το πεδίο δράσης και να στελεχώσουν νέες ειδικές στον τομέα αυτό Υπηρεσίες, που δύνανται να δημιουργηθούν.
κδ. Κατάργηση του άρθρου 12 παρ.4 του Ν.2713/99 και επαναφορά - εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.1264/82 «Περί συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων».
κε. Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές που εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν ( Πειθαρχικό Δίκαιο, Κρίσεις – Προαγωγές κ.τ.λ. ) και συμμετοχή μας στις επιτροπές που θα συστηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό.
κστ. Ζητάμε τη λήψη αποφάσεων τώρα για τη διασφάλιση των αστυνομικών από τους παντοειδείς κινδύνους που τους περιβάλλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
κζ. Να υπάρξει αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/τη ή άλλον Αξ/κό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε δύο ρόλους ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα.
κη. Απαιτούμε:

α) Θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξ/κού – Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.
β) Εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. για την εκπαίδευση – μετεκπαίδευση Αστυνομικών σε θέματα Αστυνομικού ενδιαφέροντος.
γ) Σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορούν και δικαιώνουν το αστυνομικό προσωπικό.
δ) Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ανεξαρτήτως βαθμού που αυτές υπάρχουν.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

α. Βελτίωση του υπάρχοντος ειδικού μισθολογίου ενστόλων, όπου θα προβλέπεται εισαγωγικός Β.Μ. 1300€ στον βαθμό του Αστυφύλακα, με την παράλληλη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σ’ αυτόν και αναπροσαρμογή των ισχυόντων συντελεστών σε αναλογία 1 προς 3, από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι του Αντιστράτηγου. Σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε ένταξή μας σε οποιοδήποτε άλλο ενιαίο μισθολόγιο που θα συμπεριλαμβάνει ισοπεδωτικά τους ενστόλους.
β. Αύξηση του συντελεστή του επιδόματος χρόνου προκειμένου να δοθεί κίνητρο παραμονής από το 60 στο 72% ως ακολούθως : α) 31 έτη υπηρεσίας 64% β) 33 έτη υπηρεσίας 68% γ) 35 έτη υπηρεσίας 72%.
γ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους Αξιωματικούς και διπλασιασμός του ήδη χορηγούμενου ποσού ανά κατηγορία Αξιωματικών.
δ. Αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του 5νθημέρου εργασία σε 90 ευρώ.
ε. Αναπροσαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης στα 5 ευρώ την ώρα.
στ. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόληση και για την πρόσθετη εργασία των Διοικητών Αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει του Π.Δ. 254/2003.
ζ. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
η. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμενους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από την έδρα της υπηρεσίας τους.
θ. Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.
ι. Αναπροσαρμογή του χορηγούμενου ποσού για την αναπλήρωση του εισοδήματος στους παθόντες κατά την εκτέλεση και ένεκα της υπηρεσίας Αστυνομικούς από 100 σε 300 ευρώ.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ


α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση διοικητικών - τροχονομικών παραβάσεων, την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.
β. Κρατική επιχορήγηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα καταβολής του εφάπαξ και των μερισμάτων.
γ. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο Ταμεία ( Στρατού και Αστυνομίας ). Απαιτούμε την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου, την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων και του Β.Ε.Α. στους δικαιούχους και την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.
δ. Ουδεμία αλλαγή προς το δυσμενέστερο του τρόπου υπολογισμού του χορηγούμενου εφάπαξ από τα ασφαλιστικά μας Ταμεία Τ.Α.Α.Σ. και Ε.Τ.Υ.Α.Π.


ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΜΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.


ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...